A: Asset

ทรัพย์สินคือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ หรือมีแล้วสามารถช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น หรือบรรลุเป้าหมายได้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น บ้าน รถ เฟอร์นิเจอร์ หรือเสื้อผ้าของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น เงินออม การลงทุน ทักษะ หรือชื่อเสียง สินทรัพย์สามารถเป็นได้ทั้งแบบปัจจุบันและแบบถาวรคงที่ สินทรัพย์หมุนเวียนคือสิ่งที่คุณสามารถใช้หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี สินทรัพย์ถาวรคือสิ่งที่อยู่ได้นานกว่าหนึ่งปีและขายได้ยาก

L: Liabilities

หนี้สินคือสิ่งที่คุณเป็นหนี้ มีภาระผูกพันทางการเงิน และจะชำระเมื่อเวลาผ่านไปโดยการโอนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเงินที่คุณกู้ยืมมาจากธนาคาร เพื่อน หรือบริษัทบัตรเครดิต นอกจากนี้ยังสามารถเป็นภาระผูกพันที่คุณต้องปฏิบัติตาม เช่น การจ่ายค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ภาษี หรือเงินกู้ยืม หนี้สินสามารถเป็นได้ทั้งแบบปัจจุบันและระยะยาว หนี้สินหมุนเวียนคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายภายในหนึ่งปี หนี้สินระยะยาวคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายหลังจากหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น

OE: Owner’s Equity

ส่วนของเจ้าของคือความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน สามารถใช้แสดงถึงฐานะทางการเงิน ส่วนของเจ้าของเรียกอีกอย่างว่าความมั่งคั่งส่วนบุคคล คุณสามารถเพิ่มส่วนของเจ้าของได้โดยการประหยัดเงินมากขึ้น หารายได้มากขึ้น หรือลงทุนอย่างชาญฉลาด คุณอาจพบการลดลงของส่วนของเจ้าของ เช่น การใช้เงินมากขึ้น สูญเสียรายได้ หรือลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

R: Revenue

รายได้คือเงินที่คุณได้จากการทำงาน การขายสินค้า หรือการให้บริการแก่ผู้อื่น คุณสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการทำงานเพิ่ม หาลูกค้าใหม่ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การที่คุณมีรายได้ลดลง อาจเพราะถูกลดเงินเดือน สูญเสียลูกค้า หรือหยุดการผลิต

E: Expenses

ค่าใช้จ่ายคือเงินที่คุณใช้จ่ายในการใช้ชีวิต ใช้เพื่อการดำเนินการใดๆ แล้วเกิดการลดลงของสินทรัพย์ หรือการเกิดขึ้นของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ อาทิเช่น ค่าอาหาร เสื้อผ้า ความบันเทิง การเดินทาง การศึกษา การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายคือการซื้อสิ่งของต่างๆ มากขึ้น ยกระดับวิถีชีวิตของคุณ การลดลงของค่าใช้จ่ายคือการซื้อของให้น้อยลง ลดระดับไลฟ์สไตล์ของคุณ