ค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือจำเป็นสำหรับบางสิ่งบางอย่าง เช่นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เป็นค่าข้าว ค่าผ่อนบ้าน ค่าเดินทาง เป็นต้น แต่หากเป็นบริษัท อาจเป็นราคาซื้อทั้งหมดของสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งซื้ออุปกรณ์มูลค่า 1ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี สิ่งนี้จะถูกจัดประเภทเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 1ล้านบาท ค่าใช้จ่ายคือสิ่งที่ต้องการให้เงินไหลออกไปยังบุคคลหรือบริษัท หรือหน่วยงานเพื่อชำระค่าสินค้า บริการ หรือค่าใช้จ่ายประเภทอื่น