หนี้สินคือหนี้สินทางการเงินหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือดำรงชีวิตของบุคคล หนี้สินจะถูกชำระเมื่อเวลาผ่านไปโดยการโอนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงเงิน สินค้า หรือบริการ