ส่วนของเจ้าของคือสัดส่วนของมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่สามารถเรียกร้องได้โดยเจ้าของ (เจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน) และโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท (หากเป็นบริษัท) คำนวณโดยการหักหนี้สินใดๆ ที่มีออกจากสินทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นเงินทั้งหมดที่จะคืนให้กับเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นหากสินทรัพย์ของธุรกิจถูกชำระบัญชี (หากเป็นบริษัท)