รายได้คือมูลค่าของการขายสินค้าและบริการทั้งหมดที่รับรู้ในระยะเวลาหนึ่ง เช่นรายได้ส่วนบุคคลที่เป็นเงินเดือน หรือรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น แต่หากเป็นบริษัท รายได้ (หรือที่เรียกว่ายอดขาย) เป็นจุดเริ่มต้นของงบกำไรขาดทุนของบริษัท และมักถูกพิจารณาว่าเป็น “บรรทัดบนสุด” ของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจะถูกหักออกจากรายได้ของบริษัทเพื่อให้ได้กำไรหรือรายได้สุทธิ