เราผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการค้าผ่านเว็บไซต์ www.jftree.online เพื่อให้ผู้ใช้บริการทำการซื้อขายสินค้าในระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คำนิยาม

ข้อ 1. ความหมายของคำหรือข้อความให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

“ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม” หมายถึง JoyFul TREE ONLINE  ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารเวปไซต์

“ตลาดออนไลน์” หมายถึง ตลาดออนไลน์  ซึ่งเป็นกิจการของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

“แผงค้าออนไลน์” หมายถึง แผงหรือพื้นที่การค้าในตลาดออนไลน์ที่มีไว้ให้เช่าเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้ขาย เช่น  เพื่องานอดิเรก เพื่อเป็นรายได้เสริม หรือต้องการแลกเปลี่ยน เพื่อประกอบการค้า

“เจ้าของแผงค้าออนไลน์” หมายถึง ผู้เช่าแผงค้าออนไลน์เพื่อประกอบการค้าในตลาดออนไลน์ออนไลน์ โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อตกลง เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อผูกพัน ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ www.jftree.online ฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด

“เว็บไซต์” หมายถึง www.jftree.online รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่นำเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อใช้แพลตฟอร์ม

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง ตลาดออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้า รวมถึงการสื่อสาร การชำระเงิน การจัดเก็บข้อมูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบและโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์

“ระบบ” หมายถึง ขั้นตอนดำเนินการ คำสั่ง การสื่อสาร การเชื่อมโยง รวมถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่จัดการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์การใช้งานแพลตฟอร์ม

“ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่อยู่ในหน้าเว็บเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์ม รวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น เอกสาร และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้หรือทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม รวมถึงประโยชน์ในด้านการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์

“ข้อมูลสินค้า” หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรือบ่งชี้ตัวสินค้า รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ราคา แหล่งผลิต พันธุ์ ประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐานสินค้า เป็นต้น และบรรดาข้อมูลที่ใช้เพื่อการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ให้ถือเป็นข้อมูลสินค้าด้วย

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ขายและหรือผู้ซื้อที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม

“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนตามระบบเพื่อเป็นผู้ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม โดยลงทะเบียนผ่านระบบทางเว็บไซต์ตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอนุญาต และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข รวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่อาจมีเพิ่มเติม

“ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนตามระบบเพื่อเป็นผู้ซื้อสินค้าจากผู้ขายที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม โดยลงทะเบียนผ่านระบบทางเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มภายใต้เงื่อนไข

“ผู้ส่ง” หมายถึง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าเพื่อนำใปส่งมอบแก่ผู้ซื้อ หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยินยอมหรือมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว

“สินค้า” หมายถึง ต้นไม้ที่ซื้อขายกันเป็นปกติ รวมถึงสินค้าและหรือบริการอื่น ๆ ซึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอนุญาตให้ซื้อขายได้ในร้านค้าบนแพลตฟอร์ม

“ร้านค้า” หมายถึง ร้านค้าหรือพื้นที่ทางการค้าของผู้ขายแต่ละรายที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม

“ราคาหน้าร้าน” หมายถึง ราคาของสินค้าที่ผู้ขายแสดงเจตนาขายให้แก่ผู้ซื้อโดยประกาศแสดงราคาให้ผู้ซื้อเห็นที่หน้าร้านค้า

“ราคาสินค้า” หมายถึง ราคาของสินค้าตามที่ซื้อขายกันจริงซึ่งอาจมีการต่อรองต่างจากราคาหน้าร้าน ในกรณีที่เปิดให้มีการต่อรองกันได้ผ่านระบบ

“ตะกร้า” หมายถึง ที่รวมของสินค้าที่ผู้ซื้อเลือกซื้อจากร้านค้า ซึ่งจะต้องดำเนินการชำระเงินตามระบบ

 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ชื่อและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนมบนเว็บไซต์ สิทธิในการออกแบบโครงร่าง สิทธิ์ในแบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยม และชื่อเสียงและสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน ซึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของบุคคล รวมถึงชื่อผู้ใช้อีเมล์แอดเดรส ประวัติส่วนบุคคล ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลทางบัญชีที่ใช้ในการชำระเงินและรับเงิน

หมวดที่ 1 เงื่อนไขผู้ซื้อ

ข้อ 2.การสมัครสมาชิก

(1) ผู้ที่ประสงค์จะซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ซื้อผ่านทางระบบเว็บไซต์ตามระบบในแพลตฟอร์ม โดยเมื่อได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระบบและระบบได้ตอบรับให้เป็นสมาชิกแล้วจึงจะมีสถานะเป็นผู้ซื้อซึ่งมีสิทธิซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้ ผู้ซื้อตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ

(2) ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องแท้จริงสมบูรณ์ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้น ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

(3) เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้งานเป็นครั้งแรกแล้ว ผู้ซื้อจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านทาง e-mail โดยผู้ซื้อจะได้รับ e-mail 1 ฉบับ พร้อมกับลิงก์ที่ใช้สำหรับยืนยัน หรือ ทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้รหัส OTP ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส่งให้ทาง SMS เข้าไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ซื้อ เมื่อได้ยืนยันตัวตนตามระบบแล้วจึงจะสามารถเป็นผู้ซื้อที่สามารถสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มได้

(4) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อโดยไม่ต้องอ้างเหตุผลใด ๆ และมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการและ/หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของผู้ซื้อหรือยกเลิกสถานะผู้ซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบหรือตรวจพบว่าผู้ซื้อแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน หรือกระทำการอันเป็นการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ซื้อเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยมีเจตนาทุจริต

ข้อ 3. สินค้า ราคา และการสั่งซื้อ

(1) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้กำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้ระบุรายละเอียดสินค้า ซึ่งรวมถึงมาตรฐานสินค้า และราคาหน้าร้านตามที่ผู้ขายได้ประกาศบนหน้าร้านค้าของแต่ละร้านค้า เพื่อให้ผู้ซื้อได้ใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการเลือกซื้อสินค้าทั้งนี้ ผู้ซื้อเป็นผู้ทำความเข้าใจในรายละเอียดตามที่ผู้ขายได้ประกาศ หรือรายละเอียดที่แสดงในเอกสารที่ปรากฏในด้านล่างของแพลตฟอร์มด้วยตนเอง เมื่อผู้ซื้อได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและได้ดำเนินการเพื่อสั่งซื้อสินค้าตามระบบแล้ว สินค้าของผู้ซื้อจะอยู่ในตะกร้าซึ่งผู้ซื้อจะต้องดำเนินการชำระราคาสินค้าตามระบบ

(2) ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะยินยอมให้ผู้ขายนำเสนอรายละเอียดสินค้าที่ผู้ขายได้สร้างและประกาศตาม (1) แต่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ

(3) สินค้าและบริการทั้งหลายที่อาจปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มนอกเหนือจากที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด เช่น สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านการพูดคุย หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของผู้ขาย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ยินยอมให้ประกาศเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันแต่อย่างใด ไม่ว่าโดยปริยายชัดแจ้งหรือโดยบทกฎหมายใด

(4) ผู้ซื้อมีสิทธิในการต่อรองราคาสินค้าทุกรายการในระบบต่อราคาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม โดยสามารถศึกษารายละเอียดตามวิธีการต่อรองราคาที่มีอยู่ในระบบดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่มีการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อในขณะที่ผู้ซื้อยื่นข้อเสนอต่อรองตามระบบ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะไม่เลือกซื้อสินค้าหรืออาจเลือกซื้อสินค้าตามราคาหน้าร้าน

(5) ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนจบการสั่งซื้อและชำระราคาสินค้าให้ผู้ซื้อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่แสดงบนหน้าจอตะกร้าให้ถูกต้องตรงตามความต้องการแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจนเสร็จการสั่งซื้อและกดชำระเงินในระบบเพื่อให้มีสถานะเป็นตะกร้าสินค้าที่รอการชำระเงิน หลังจากนั้น ผู้ซื้อจะต้องทำการชำระราคาสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.

(6) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการทั้งหมดที่ได้แสดงไว้ในหน้าหน้าร้านค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นสิทธิอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการของผู้ขายเองซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและมีสถานะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า

(7) ผู้ซื้อสามารถจะติดตามสถานะของสินค้าที่สั่งซื้อและการจัดการส่งมอบสินค้าเท่าที่กำหนดไว้ในระบบ

ข้อ 4. การชำระเงิน

(1) ผู้ซื้อเป็นผู้เลือกวิธีการชำระราคาสินค้าตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระบบสั่งซื้อเท่านั้น   และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระบบบนแพลตฟอร์ม จากนั้นระบบจะแสดงผลว่าผู้ซื้อได้ชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากผู้ซื้อไม่ชำระราคาสินค้าหรือไม่สามารถที่จะดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ไม่ว่าด้วยเหตุกรณีใด ระบบจะยกเลิกการซื้อขายโดยอัตโนมัติ

(2) เมื่อผู้ซื้อได้ชำระราคาสินค้าแล้ว ถือว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายซึ่งมีผลผูกพันโดยตรงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเท่านั้น ส่วนการส่งมอบสินค้าจะเป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้ในแพลตฟอร์ม และอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้

(3) กรณีที่มีความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้มีการรายงานในระบบว่าผู้ซื้อชำระราคาสินค้าแล้ว แต่ในความเป็นจริงสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ว่าผู้ซื้อยังไม่ชำระเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิยกเลิกการซื้อขายหรือเปลี่ยนสถานะให้ตรงตามความเป็นจริง

(4) เมื่อผู้ซื้อได้ดำเนินการตามขั้นตอนในระบบการสั่งซื้อจนถึงสถานะตะกร้ารอการชำระเงินแล้ว   ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิที่จะเรียกหรือแจ้งเตือนให้ผู้ซื้อชำระราคาสินค้าโดยถือเป็นการกระทำในนามของผู้ขาย และจะดำเนินการได้ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาการชำระเงินหรือระยะเวลาที่อาจมีการขยายออกไป

(5) ราคาสินค้าที่ผู้ซื้อชำระจะเข้าสู่บัญชีรับเงินของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก่อน โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้ขายในการรับชำระราคาสินค้าและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะทำการโอนค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายตามเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับผู้ขาย

ข้อ 5. การส่งสินค้าและการรับสินค้า ณ สถานที่ของผู้ซื้อ

(1) เมื่อผู้ขายได้รับหลักฐานการยืนยันการซื้อและชำระราคาสินค้าแล้ว ผู้ส่งจะทำการจัดส่งสินค้าตามรอบการจัดส่งที่กำหนดไว้ในระบบ โดยนำสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานที่ส่งมอบสินค้าที่ผู้ซื้อแจ้งไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อตามที่ปรากฏอยู่ในระบบ ทั้งนี้ ผู้ซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งมอบสินค้าได้เมื่อได้ทำการชำระราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว

(2) ผู้ซื้อจะต้องรอรับมอบสินค้า ณ สถานที่ส่งมอบสินค้า โดยให้ผู้ซื้อลงชื่อรับสินค้าจากผู้ส่ง หากไม่พบผู้ซื้อ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อให้มารับสินค้าได้ หรือไม่ปรากฏสถานที่ส่งมอบสินค้าแม้ผู้ส่งจะได้ไปโดยถูกต้องตามที่อยู่หรือสถานที่ซึ่งผู้ซื้อแจ้งไว้ในระบบ หรือผู้ซื้อไม่รับมอบสินค้าโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อยกเว้น ผู้ส่งอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) วางสินค้าไว้ ณ สถานที่ส่งมอบสินค้า โดยถือผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว ทั้งนี้ ผู้ส่งและผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าเนื่องจากการที่ได้ดำเนินการดังกล่าว

(ข) นำสินค้ากลับคืน ในกรณีนี้หากผู้ซื้อแจ้งขอให้ส่งสินค้าที่นำกลับคืนอีกครั้งและมีความเป็นไปได้ในการจัดส่งตามวิธีการของผู้ส่ง ผู้ส่งอาจดำเนินการส่งสินค้าให้ผู้ซื้ออีกครั้ง โดยผู้ขายและผู้ส่งไม่ต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และผู้ส่งสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าขนส่งเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากผู้ส่งนำสินค้ากลับคืนแล้วแต่ผู้ซื้อยังคงเพิกเฉย ผู้ส่งและผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของผู้ซื้อและไม่จำต้องคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ

(3) ตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ที่อยู่ในสถานที่ส่งมอบสินค้าซึ่งได้รับมอบสินค้าแทนผู้ซื้อ ให้ถือว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าด้วยตนเองแล้ว

(4) หากผู้ซื้อชำระราคาสินค้าแล้ว แต่ผู้ขายไม่จัดเตรียมสินค้าให้ผู้ส่งทำการจัดส่งสินค้าโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ซื้อ ถือเป็นกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อและหรือผู้ส่งมีสิทธิติดตามให้ผู้ขายนำส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งเพื่อทำการส่งมอบ หรือหากการส่งมอบสินค้าไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาซื้อขายและเรียกราคาสินค้าที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้

(5) หากผู้ส่งได้รับสินค้าที่ซื้อขายจากผู้ขายเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้วแต่ผู้ส่งไม่ดำเนินการจัดส่งโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายและหรือผู้ซื้อมีสิทธิติดตามผู้ส่งให้ทำการส่งมอบสินค้าได้ หรือหากการส่งมอบสินค้านั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาซื้อขายและเรียกเอาค่าเสียหายได้ โดยผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

(6) ผู้ส่งไม่ต้องรับผิดในการส่งสินค้าล่าช้าหรือส่งสินค้าไม่ได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่ง

ข้อ 6. กรณีสินค้าที่จัดส่งเสียหาย ผิดประเภท ไม่ครบ หรือไม่ได้มาตรฐาน

(1) กรณีสินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดส่งของผู้ส่ง ผู้ซื้อมีสิทธิไม่รับมอบสินค้าที่เสียหายได้  

(2) กรณีเป็นที่ชัดแจ้งว่าสินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าผิดประเภท ผู้ส่งมีสิทธิยกเลิกการส่งสินค้าและผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับมอบสินค้าผิดประเภท ในกรณีนี้ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคืนเงินเท่ากับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อชำระ เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันให้มีการส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องตามประเภทสินค้าที่ซื้อขาย

(3) กรณีสินค้าที่ส่งมอบไม่ครบจำนวนตามที่ซื้อขาย ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบคืนเงินเท่าราคาสินค้าในส่วนจำนวนที่ไม่ครบ เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันให้มีการส่งมอบสินค้าเพิ่มเติมให้ครบจำนวน

(4) กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้าที่ส่งมอบ ให้ถือเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งผู้ซื้ออาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการคืนสินค้า ขอเงินค่าสินค้าคืน หรือขอให้ส่งสินค้าใหม่ โดยไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการส่งและรับมอบสินค้าหรือใช้เป็นเหตุในการปฏิเสธไม่รับมอบสินค้า ในกรณีที่การเรียกร้องเป็นผลทำให้มีการคืนและหรือส่งสินค้าใหม่ ผู้ขายอาจแจ้งให้ผู้ส่งทำการจัดส่งสินค้าใหม่และหรือรับคืนสินค้าเดิม โดยในกรณีนี้ผู้ส่งสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผู้ขายเพิ่มเติม

ข้อ 7. การคืนเงินค่าสินค้า

(1) กรณีที่ผู้ซื้อมีสิทธิจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ซื้อจะได้รับคืนเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับเงินคืนและผู้ซื้อได้ใช้สิทธิเช่นว่านั้นแล้ว

(2) กรณีที่ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับเงินชดใช้ความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นเนื่องการจัดส่งของผู้ส่งซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ส่งจะต้องรับผิดตามเงื่อนไขในข้อ 6 (1) ผู้ซื้อจะได้รับเงินจากผู้ส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อมีสิทธิได้รับเงินและผู้ซื้อได้ใช้สิทธิเช่นว่านั้นแล้ว

หมวดที่ 2 เงื่อนไขผู้ขาย

ข้อ 8. การสมัครเป็นผู้ขาย

(1) เจ้าของแผงค้าออนไลน์ใดประสงค์จะเป็นผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม จะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อการตรวจสอบ คัดเลือก และทำสัญญากับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ตามขั้นตอน วิธีการและมาตรฐานที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด และจะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์ตามระบบในแพลตฟอร์ม โดยเมื่อได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระบบและระบบได้ตอบรับให้เป็นสมาชิกแล้วจึงจะมีสถานะเป็นผู้ขายซึ่งมีสิทธิขายสินค้าบนแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมถึงสัญญาที่ทำกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนี้

(2) ในการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขาย เจ้าของแผงค้าออนไลน์ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามความต้องการของระบบ เช่น รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ข้อมูลแผงค้าออนไลน์ ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนเงินค่าชำระสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านการค้า การสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการแพลตฟอร์มตามนโยบายของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

(3) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ คัดเลือก ตอบรับหรือปฏิเสธ หรือยกเลิกเพิกถอนสถานะผู้ขาย ทั้งก่อนเข้าและระหว่างอยู่ในระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบหรือตรวจพบว่า ผู้ขายแจ้งหรือสื่อสารข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน หรือให้ข้อมูลสินค้า หรือทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์อันเป็นเท็จหรืออันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ผ่านช่องทางบนแพลตฟอร์ม หรือกระทำการใดอันเป็นการไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออันเป็นการขัดต่อข้อตกลงตามเงื่อนไขนี้หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ขายเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มโดยมีเจตนาทุจริต ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิแจ้งให้ผู้ขายปรับปรุงแก้ไข ระงับการให้บริการ หรือพักการใช้งาน หรือป้องกันการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ไปจนถึงการยกเลิกเพิกถอนการเป็นผู้ขายบนแพลตฟอร์มหรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 9. สินค้า ราคา และการสั่งซื้อ

(1) ผู้ขายทำหน้าที่เป็นผู้สร้างข้อมูลสินค้าผ่านระบบการสร้างรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม เพื่อการกำหนดรายละเอียดของสินค้าและราคาหน้าร้านของสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในร้านค้า ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การซื้อขายและเป็นการเชิญชวนหรือสร้างความสนใจให้แก่ผู้ซื้อในการเลือกและตัดสินใจซื้อสินค้า โดยอย่างน้อยต้องประกาศแสดงข้อมูลสินค้าให้เห็นในระบบที่หน้าร้านค้า

(2) ข้อมูลราคาหน้าร้านของสินค้าที่ประกาศตาม (1) ต้องเป็นราคาที่เป็นธรรมมีเหตุผลตามสภาวะทางการค้าของตลาดออนไลน์ และอยู่ภายใต้ข้อบังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย การแก้ไขราคาหน้าร้านในเวลาใด ๆ นั้น ต้องเป็นไปตามการผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอนุญาตให้ผู้ขายสามารถทำผ่านทางระบบบนแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

(3) ผู้ขายตกลงจัด ขนาด และคุณภาพของสินค้าให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสินค้าตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามที่ผู้ขายได้ประกาศบนแพลตฟอร์ม และจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ณ เวลาที่มีการส่งมอบสินค้า

(4) ผู้ขายสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลสินค้าได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสมของสินค้า และภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้จะไม่ส่งผลต่อผู้ซื้อที่ได้เลือกสินค้าไว้ในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว

(5) การที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยินยอมให้ผู้ขายประกาศข้อมูลสินค้าของร้านค้าก็เพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่การซื้อขายระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ซึ่งผู้ขายต้องรับผิดชอบในข้อมูลสินค้าด้วยตัวเองโดยไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม  ดังนั้น ขายจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลสินค้าให้มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ และปราศจากข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา

(6)  การต่อราคาสินค้าให้เป็นสิทธิของผู้ขายที่จะกำหนดว่าสินค้ารายการใดสามารถต่อราคาได้ โดยผู้ขายมีสิทธิที่จะยอมรับ ปฏิเสธ หรือแก้ไขราคาที่เสนอโดยผู้ซื้อ และเมื่อผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตามราคาที่ตกลงกันได้โดยนำไปใส่ในตะกร้าแล้ว จะหมายความถึงผู้ขายยอมรับราคาสินค้าที่ได้เจรจาตกลงโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินค้านี้ได้อีกต่อไป และถือว่าการเจรจาต่อรองเป็นอันเสร็จสิ้น

(7)  เมื่อผู้ซื้อทำการชำระราคาสินค้าตามที่เลือกซื้อและใส่ไว้ในตะกร้าแล้ว จะเกิดเป็นเลขที่รายการสั่งซื้อ ซึ่งระบบจะสั่งการไปยังผู้ขายให้ทำการขายและส่งมอบสินค้าสินค้าแก่ผู้ซื้อ โดยถือว่าได้เกิดสัญญาซื้อขายระหว่างกันแล้วและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการค้าของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเสมือนหนึ่งเป็นการซื้อขายกันที่ตลาดออนไลน์โดยตรง ทั้งนี้ เลขที่รายการสั่งซื้อที่ปรากฏในระบบบนแพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นหลักฐานการทำสัญญาซื้อขาย และผู้ขายจะต้องยอมรับและดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิของผู้ซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของผู้ซื้อทุกประการ

ข้อ 10. การโอนค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย

(1) เงินค่าสินค้าที่ผู้ซื้อชำระให้แก่ผู้ขายผ่านบัญชีของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่เป็นรายได้ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ทั้งในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ขายในการรับชำระเงินและเป็นตัวแทนของผู้ซื้อในการโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย

(2) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายเป็นรอบรายวัน โดยตัดยอดการชำระราคาสินค้าถึง ณ เวลา 24.00 น. ของทุกวัน และโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายในวันถัดไปภายในเวลา 09.00 น. โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้ทำหน้าที่ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อทำการโอนเงินให้แก่ผู้ขายผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ข้อตกลงระหว่างผู้ขาย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาในรอบรายวันตามความเหมาะสม

(3) ในระหว่างระยะเวลาที่รอการโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ขายไม่จัดเตรียมสินค้าเพื่อการส่งมอบ หรือละทิ้งการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้ขาย หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการซื้อขายและหรือการส่งมอบสินค้า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิระงับการโอนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย โดยถือเป็นกรณีที่ผู้ขายไม่พร้อมขายสินค้า ในการนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบและจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อโดยถือว่าเป็นการกระทำแทนผู้ขาย และให้ถือว่าสัญญาซื้อขายเป็นอันยกเลิก

(4) นอกจากจะที่กำหนดในเงื่อนไขนี้แล้ว สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการรับชำระและโอนเงินค่าสินค้าระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับผู้ขาย ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงที่มีการทำขึ้นระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับผู้ขาย

หมวดที่ 3 เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ

ข้อ 11.  ข้อผูกพัน ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้งานแพลตฟอร์ม

(1) ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎระเบียบการค้า ระเบียบการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ นโยบาย รวมถึงคำบอกกล่าวและคำแนะนำของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มตามที่มีอยู่ในระบบบนแพลตฟอร์ม

(2) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่ในระบบตาม (1)  โดยหากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ดำเนินการดังกล่าวและแจ้งให้ปรากฏหรือทำให้สามารถเข้าถึงได้ในระบบบนแพลตฟอร์มแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบและผูกพันตามที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น

(3) ในการจัดการด้านความพร้อมของแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการบนแพลตฟอร์มในช่วงเวลาใด ๆ ตามความจำเป็นก็ได้ โดยไม่จำต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในแพลตฟอร์มในเวลาดังกล่าวได้

(4) ในการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการเพื่อการใช้แพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรักษาความลับในชื่อบัญชีและรหัสผ่าน อันเนื่องมาจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่รับหรือส่งในระบบบนแพลตฟอร์ม  และผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่รับหรือส่งผ่านในระบบบนแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่อ้างว่าเป็นผู้ใช้บริการหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ และบรรดาการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำบนแพลตฟอร์มโดยอาศัยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง

(5) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่รับประกันว่าจะไม่มีอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในทางเทคนิค อันอาจเกิดขึ้นกับการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ หรือติดต่อล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูล หรือจากการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจเป็นรูปแบบสาธารณะ (FREE WIFI)

(6) ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการเข้าใจผิด รวมทั้งในกรณีที่อาจมีความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้เป็นไปตามที่มีการระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบการค้าของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงขั้นตอนและวิธีต่าง ๆ ที่ปรากฏในระบบบนแพลตฟอร์ม ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าว

(7) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสงวนสิทธิ์ในการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายหรือการใช้บริการแพลตฟอร์ม และอาจมีการยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์

(8) ผู้ใช้บริการตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

(ข) ใช้แพลตฟอร์มและหรือบริการบนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(ค)  พยายามเข้าใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม ระบบ และข้อมูลในแพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยผิดวิธีหรือผิดกฎหมาย อันเป็นการรบกวน หรือทำให้โปรแกรมและหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม เกิดการขัดข้อง เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ด้วยประการใดๆ หรือโดยเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

(ง) โพสต์หรือนำเข้า หรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการโพสต์หรือนำเข้า ซึ่งข้อมูลหรือเอกสารต้องห้ามใด ๆ เพื่อให้ปรากฏหรือมีอยู่ในแพลตฟอร์ม

(จ)  กระทำการใดอันเป็นการรบกวนการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของผู้อื่น หรือที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของแพลตฟอร์มหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

(ฉ) ใช้หรืออัพโหลดหรือนำเข้าในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่มีหรือมีเหตุให้สงสัยได้ว่ามีไวรัส หรือส่วนประกอบที่ทำให้เกิดความเสียหาย

(ช) แก้หรือใส่รหัสที่ทำให้เกิดอันตราย หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายซึ่งอาจจะทำให้เกิดเสียหายหรือผิดพลาดในการใช้งานแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมหรือข้อมูลของแพลตฟอร์ม

(ซ) ใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่ไม่สอดคล้องหรือโดยขัดกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรือมาตรฐานอินเตอร์เน็ทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 12. นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา

(1) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยินยอมให้เข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มตามข้อมูลหรือข้อสนเทศเท่าที่เป็นหรือมีอยู่ตามสิทธิของแต่ละบุคคลบนแพลตฟอร์มเท่านั้น โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของแพลตฟอร์ม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการอนุญาตหรือเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม

(2) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการดำเนินการติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา ข้อมูล เอกสารใด ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบการค้าของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ตลอดจนการตรวจสอบและสอบสวนการกระทำใดๆ อันอาจขัดต่อเงื่อนไขฉบับนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงาม และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีอำนาจในการระงับยับยั้งการกระทำดังกล่าวได้ทันที รวมถึงการป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม

(3) เมื่อตรวจพบรายการหรือกิจกรรมใดที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ  กฎเกณฑ์ คำสั่งใด ๆ หรือมีลักษณะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวในการดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ

(4) หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการให้ข้อสนเทศหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิที่จะกระทำตรวจสอบไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดทั้งในทางแพ่งและอาญา ทั้งนี้ เมื่อพบหรือยืนยันได้ว่ามีการกระทำผิด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิหยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า