JoyFul TREE ONLINE

กฎการค้าสำหรับผู้ซื้อ

1. สินค้าที่อยู่ในตะกร้าต้องทำการชำระเงินภายใน 3 ชม. นับจากสินค้าชิ้นแรกที่ผู้ซื้อเลือกลงตะกร้า มิฉะนั้นสินค้าจะถูกลบออกจากตะกร้า  แล้วผู้ซื้อจะต้องทำการสั่งซื้อใหม่

2. พื้นที่การจัดส่ง : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

3. เมื่อผู้ซื้อเซ็นต์รับสินค้าไปแล้ว ไม่สามารถคืนสินค้ากับผู้จัดส่งได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เป็นตัวกลางในการคืนสินค้าให้

4. ผู้ซื้อจะต้องเซ็นต์รับสินค้าทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่

       4.1.สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง

       4.2.สินค้าผิด ไม่ตรงกับเลือกซื้อ

   และผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ภายใน 7-14 วันทำการ

5. ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการที่จะคืนสินค้าเพราะไม่เห็นด้วยกับมาตรฐานของสินค้า   ผู้ซื้อจะต้องติดต่อกับผู้ขายเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เป็นตัวกลางในการคืนสินค้าให้ และผู้ซื้อจะต้องติดต่อเพื่อรับเงินคืนกับผู้ขายค้าเองโดยตรง

6. กรณีที่ผู้จัดส่งสินค้า ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อเพื่อทำการส่งสินค้าได้สำเร็จ  ผู้ซื้อจะต้องติดต่อไปยังผู้ขายสินค้าด้วยตัวเอง เพื่อให้ทางผู้ขายทำการโอนเงินค่าสินค้าดังกล่าวคืนให้ ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน  อย่างน้อย 7-14 วันทำการ

กฎการค้าสำหรับผู้ขาย

1. ผู้ขายจะต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามนโยบายมาตรฐาน ที่บริษัทฯ กำหนด

2. ผู้ขายจะต้องอัพเดทราคาสินค้าให้เป็นราคาปัจจุบันอยู่เสมอ

3. ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมก่อนกำหนดจัดส่ง

4. ผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าจากแพลตฟอร์ม ผ่านการโอนเงิน ภายในระยะเวลา 2 วันทำการ

5. ผู้ขายจะต้องรับสินค้าคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง  สินค้าผิดไม่ตรงกับเลือกซื้อ

6. กรณีสินค้าที่ได้รับความเสียจากการขนส่งของบริษัทฯ บริษัทจะทำการคืนเงินค้าสินค้าให้กับผู้ขายภายใน 7-14 วันทำการ