งบการเงิน

งบการเงิน คือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี ประกอบด้วย 3 งบหลัก ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด


งบดุล

แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ช่วยในการประเมินสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้

ใช้ดูฐานะและโครงสร้างทางการเงิน : วัดความรวย
Balance Sheet

งบดุลส่วนบุคคล

งบดุลส่วนบุคคล คือ รายงานที่แสดงสถานะความมั่งคั่งทางการเงินของบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง มีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยให้เห็นภาพรวมของความมั่งคั่งทางการเงินของบุคคล ช่วยในการเปรียบเทียบความมั่งคั่งทางการเงินกับบุคคลอื่นๆ ช่วยในการวางแผนทางการเงิน เช่น วางแผนเกษียณ วางแผนการลงทุน เป็นต้น

การจัดทำงบดุลส่วนบุคคลสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ (สินทรัพย์เพื่อการลงทุน) ของบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วนำมาจัดเรียงในรูปแบบของงบดุลส่วนบุคคล

สำรวจสินทรัพย์ หนี้สิน และการลงทุนของคุณ


งบกำไรขาดทุน

แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนในช่วงเวลาที่กำหนด
ช่วยในการวัดความสามารถในการทำกำไร

ใช้ดูผลการดำเนินงาน : วัดความเก่ง
Profit and Loss (Income Statement)

งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล คือ รายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ช่วยให้บุคคลเข้าใจสถานะทางการเงินของตนเอง โดยสามารถเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด เพื่อดูว่ารายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีเงินเหลือใช้หรือไม่ และมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยให้เห็นภาพรวมของรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคล ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของแผนการทางการเงิน ช่วยในการวางแผนทางการเงิน เช่น วางแผนการออม วางแผนการใช้จ่าย เป็นต้น

การจัดทำงบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วนำมาจัดเรียงในรูปแบบของงบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

สำรวจรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ


งบกระแสเงินสด

แสดงกระแสเงินสดเข้าและออกของเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) การจัดหาเงิน (CFF) และการลงทุน (CFI) ในช่วงเวลาที่กำหนด

ใช้ดูกระแสเงินสดของกิจการ : วัดการอยู่รอด
Cash Flow Statement

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขยายความรายการต่างๆ ในงบการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี ข้อสมมติฐาน การประมาณการ การใช้ดุลยพินิจ ความเป็นไปได้ ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน


วัดความโปร่งใส รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขในงบการเงิน
Notes to Financial Statement

เทคนิคการอ่านงบการเงินแบบง่าย

 • ดูว่ารายได้ของกิจการเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากรายได้ของกิจการเพิ่มขึ้น แสดงว่ากิจการมียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงกิจการมียอดขายเพิ่มขึ้น หรือกิจการมีราคาขายสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น
 • ดูว่าค่าใช้จ่ายของกิจการเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากค่าใช้จ่ายของกิจการเพิ่มขึ้น แสดงว่ากิจการมีต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงกิจการมีต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น หรือกิจการมีต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น
 • ดูว่ากำไรของกิจการเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากกำไรของกิจการเพิ่มขึ้น แสดงว่ากิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มขึ้น หรือกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้
 • ดูว่าหนี้สินของกิจการเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากหนี้สินของกิจการเพิ่มขึ้น แสดงว่ากิจการมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงกิจการมีการลงทุนเพิ่มขึ้น หรือกิจการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • ดูว่าเงินสดของกิจการเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากเงินสดของกิจการเพิ่มขึ้น แสดงว่ากิจการมีกระแสเงินสดเข้าเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงกิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือกิจการมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น

เทคนิคการอ่านงบการเงินแบบง่าย ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ที่สนใจในการอ่านงบการเงินควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อให้สามารถอ่านงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสังเกตเห็นถึงความผิดปกติ หรือข้อมูลที่ดูดีเกินความเป็นจริง ในงบการเงิน

 • เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละงวด หากพบว่าตัวเลขในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ การแข่งขัน เป็นต้น อาจเป็นการบ่งชี้ถึงความผิดปกติหรือข้อมูลที่ดูดีเกินความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อาจเป็นการบ่งชี้ว่ากิจการมีการบันทึกรายได้ที่เกินจริง
 • เปรียบเทียบข้อมูลกับอุตสาหกรรม หากพบว่าตัวเลขในงบการเงินของกิจการแตกต่างจากตัวเลขในงบการเงินของกิจการอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม อาจเป็นการบ่งชี้ถึงความผิดปกติหรือข้อมูลที่ดูดีเกินความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น กิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อาจเป็นการบ่งชี้ว่ากิจการมีการบันทึกหนี้สินที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
 • วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยอัตราส่วนทางการเงินแต่ละตัวมีความหมายและใช้ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน หากพบว่าอัตราส่วนทางการเงินของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็นการบ่งชี้ถึงความผิดปกติหรือข้อมูลที่ดูดีเกินความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น กิจการมีอัตราส่วนกำไรต่อทุน (Return on Equity Ratio) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อาจเป็นการบ่งชี้ว่ากิจการมีการบันทึกกำไรที่เกินจริง
 • พิจารณาปัจจัยแวดล้อม นอกจากปัจจัยภายในกิจการแล้ว ยังมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน เป็นต้น หากไม่พิจารณาปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ อาจทำให้เข้าใจตัวเลขในงบการเงินผิด ตัวอย่างเช่น กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัว อาจเป็นการบ่งชี้ว่ากิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ไม่ใช่การบันทึกรายได้ที่เกินจริง

ตัวอย่างกรณีของความผิดปกติหรือข้อมูลที่ดูดีเกินความเป็นจริงในงบการเงิน

 • การบันทึกรายได้ที่เกินจริง
 • การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
 • การบันทึกสินทรัพย์ที่สูงกว่าความเป็นจริง
 • การบันทึกหนี้สินที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
 • การบันทึกกระแสเงินสดที่เกินจริง

หากพบความผิดปกติหรือข้อมูลที่ดูดีเกินความเป็นจริงในงบการเงิน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติหรือข้อมูลที่ดูดีเกินความเป็นจริงนั้น

ขอราคาแปลงบ