งบดุล

แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ช่วยในการประเมินสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้

ใช้ดูฐานะและโครงสร้างทางการเงิน : วัดความรวย
Balance Sheet

งบกำไรขาดทุน

แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนในช่วงเวลาที่กำหนด
ช่วยในการวัดความสามารถในการทำกำไร

ใช้ดูผลการดำเนินงาน : วัดความเก่ง
Profit and Loss (Income Statement)

งบกระแสเงินสด

แสดงกระแสเงินสดเข้าและออกของเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) การจัดหาเงิน (CFF) และการลงทุน (CFI) ในช่วงเวลาที่กำหนด

ใช้ดูกระแสเงินสดของกิจการ : วัดการอยู่รอด
Cash Flow Statement

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขยายความรายการต่างๆ ในงบการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี ข้อสมมติฐาน การประมาณการ การใช้ดุลยพินิจ ความเป็นไปได้ ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน


วัดความโปร่งใส รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขในงบการเงิน
Notes to Financial Statement