การเงินส่วนบุคคล

หมายถึง การจัดการเงินส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นการวางแผนเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้เงิน การออมเงิน เป็นการสะสมเงินเพื่อนำไปใช้ในอนาคต เช่น การออมเพื่อการศึกษา การออมเพื่อเกษียณอายุ การออมเพื่อซื้อบ้าน การลงทุน เป็นการนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง การคุ้มครองความเสี่ยง เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินและรายได้จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

หลักการสำคัญของการเงินส่วนบุคคล มีดังนี้

มีเป้าหมายทางการเงิน การตั้งเป้าหมายทางการเงินจะช่วยให้มีแนวทางในการใช้เงินและการลงทุน
จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย จะช่วยให้ทราบถึงสถานะการเงินในปัจจุบันและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
ออมเงินเป็นประจำ ช่วยให้มีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินและบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคต
ลงทุนอย่างเหมาะสม พิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง
คุ้มครองความเสี่ยง เพื่อป้องกันทรัพย์สินและรายได้จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ประโยชน์ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีดังนี้

ช่วยให้มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ในอนาคต เช่น การเกษียณอายุ การศึกษาของลูก
ช่วยให้มีความมั่นคงทางการเงิน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางการเงิน
ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถ การไปเที่ยวต่างประเทศ

ตัวอย่างการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สมมติว่า คุณมีอายุ 30 ปี ทำงานประจำ มีรายได้เดือนละ 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาท มีเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น ต้องการมีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 100,000 บาท ภายใน 1 ปี และเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ต้องการมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 3 ล้านบาท ภายใน 30 ปี

จากข้อมูลข้างต้น คุณสามารถวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ดังนี้

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น: มีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 100,000 บาท ภายใน 1 ปี
เป้าหมายทางการเงินระยะยาว: มีเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 3 ล้านบาท ภายใน 30 ปี
การออมเงิน
เงินออมเพื่อเป้าหมายระยะสั้น: 5,000 บาท/เดือน
เงินออมเพื่อเป้าหมายระยะยาว: 20,000 บาท/เดือน
การลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องและได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูง
การคุ้มครองความเสี่ยง
ซื้อประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองครอบครัวกรณีเสียชีวิต
ซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเท่านั้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล