คาร์บอนเครดิต รู้ไว้ได้เงิน

คาร์บอนเครดิต เปรียบเสมือนใบอนุญาตให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1 หน่วย โดยปกติแล้ว หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ จะมีเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำหนดไว้ หากปล่อยเกิน จะต้องซื้อคาร์บอนเครดิตเพิ่มเติม

คาร์บอนเครดิตได้มาอย่างไร?

 • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:
  • เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ปล่อยมลพิษน้อยลง
 • การปลูกป่า: ต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
 • การสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก:
  • สนับสนุนโครงการปลูกป่า
  • สนับสนุนโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

คาร์บอนเครดิตมีไว้ทำอะไร?

 • ซื้อขายในตลาดคาร์บอน ผู้ที่มีคาร์บอนเครดิตเกิน สามารถขายให้กับผู้ที่ต้องการ
 • นำไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • สนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนเครดิต กับ เงิน

 • คาร์บอนเครดิตสามารถนำไปขายในตลาดคาร์บอนได้ ราคาขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน
 • การซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นกลไกจูงใจให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • สนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
 • เป็นโอกาสสร้างรายได้

ตัวอย่างโครงการที่ได้คาร์บอนเครดิต

 • โครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานลม
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • โครงการปลูกป่า
 • โครงการจัดการขยะ

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ

 • ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้น
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง