พ่อค้าแม่ค้ากับการทำบัญชี

การทำบัญชีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อค้าแม่ค้า เพราะจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำบัญชีจะช่วยบันทึกข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถ

 • ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • วางแผนทางการเงิน
 • ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
 • หลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

ขั้นตอนในการทำบัญชี

การทำบัญชีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดบัญชีแยกประเภท
 2. บันทึกรายการบัญชี
 3. ปิดบัญชี

การเปิดบัญชีแยกประเภท

การเปิดบัญชีแยกประเภทเป็นขั้นตอนแรกในการทำบัญชี โดยพ่อค้าแม่ค้าจะต้องเปิดบัญชีแยกประเภทสำหรับรายการต่างๆ เช่น

 • บัญชีสินทรัพย์ แสดงทรัพย์สินของธุรกิจ เช่น เงินสด สินค้า อุปกรณ์ เป็นต้น
 • บัญชีหนี้สิน แสดงหนี้สินของธุรกิจ เช่น หนี้สินการค้า หนี้สินค่าจ้าง เป็นต้น
 • บัญชีทุน แสดงเงินลงทุนของเจ้าของกิจการ
 • บัญชีรายได้ แสดงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
 • บัญชีค่าใช้จ่าย แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

การบันทึกรายการบัญชี

การบันทึกรายการบัญชีเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำบัญชี โดยพ่อค้าแม่ค้าจะต้องบันทึกรายการบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน รายการบัญชีที่ควรบันทึก ได้แก่

 • รายการรับเงิน เช่น เงินสดจากการขายสินค้า เงินสดจากการกู้ยืม เป็นต้น
 • รายการจ่ายเงิน เช่น เงินสดค่าซื้อสินค้า เงินสดค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น
 • รายการอื่นๆ เช่น รายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ รายการปรับปรุงรายการบัญชี เป็นต้น

การปิดบัญชี

การปิดบัญชีเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำบัญชี โดยพ่อค้าแม่ค้าจะต้องปิดบัญชีทุกสิ้นงวดบัญชี ปิดบัญชีจะช่วยให้สามารถสรุปผลการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละงวดบัญชีได้

ประโยชน์ของการทำบัญชีสำหรับพ่อค้าแม่ค้า

การทำบัญชีสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามีประโยชน์มากมายดังนี้

 • ช่วยให้ติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ การทำบัญชีจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน เป็นต้น
 • ช่วยให้วางแผนทางการเงินได้ การทำบัญชีจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนทางการเงินได้ เช่น การจัดสรรเงินทุน การลงทุน เป็นต้น
 • ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง การทำบัญชีจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เช่น การตัดสินใจขยายธุรกิจ การตัดสินใจลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร การทำบัญชีอย่างถูกต้องจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

พ่อค้าแม่ค้าควรทำบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ