สร้าง Value ให้ตัวเอง

การพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความคิด เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง เปรียบเสมือนการ “ลงทุนในตัวเอง

วิธีการสร้าง Value ให้ตัวเอง

 • พัฒนาทักษะ: เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ พัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
 • หาความรู้: อ่านหนังสือ ฟัง podcast เข้าคอร์สออนไลน์
 • สะสมประสบการณ์: ทำงาน อาสาสมัคร เรียนรู้จากประสบการณ์
 • สร้างผลงาน: ทำงานให้สำเร็จ พัฒนาผลงานให้โดดเด่น
 • สร้างความสัมพันธ์: รู้จักผู้คน สร้าง network
 • ดูแลสุขภาพ: ทานอาหาร ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ
 • พัฒนาความคิด: ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
 • รู้จักตัวเอง: เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ความชอบ ความถนัด
 • ตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายในชีวิต และวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • มีความมั่นใจ: เชื่อในตัวเอง กล้าแสดงออก

ผลลัพธ์ของการสร้าง Value ให้ตัวเอง

 • มีทักษะและความรู้ที่หลากหลาย
 • มีประสบการณ์และผลงาน
 • มี network ที่ดี
 • มีสุขภาพที่ดี
 • มีความคิดที่พัฒนา
 • รู้จักตัวเอง
 • มีความมั่นใจ
 • มีโอกาสในชีวิตมากขึ้น
 • ประสบความสำเร็จในชีวิต

ตัวอย่าง

 • น้อง A เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ฝึกฝนการพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอ
  • ทักษะ: ภาษาอังกฤษ
  • ผลลัพธ์: ได้งานในบริษัทต่างชาติ
 • พี่ B อาสาสมัครสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาส
  • ประสบการณ์: การสอน การทำงานกับเด็ก
  • ผลลัพธ์: พัฒนาทักษะการสื่อสาร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สรุป

การสร้าง Value ให้ตัวเอง เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ผลลัพธ์ที่ได้จะส่งผลดีต่อชีวิตทั้งด้านการงาน และด้านส่วนตัว