เข้าใจง่ายเรื่องเงิน

เงิน คือสิ่งที่มนุษย์ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ เงินมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคนควรเข้าใจเรื่องเงินอย่างง่ายๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นฐานเรื่องเงิน

 • รายได้ คือเงินที่มนุษย์ได้รับจากการประกอบอาชีพ หรือจากการลงทุน
 • ค่าใช้จ่าย คือเงินที่มนุษย์ใช้ไปในการดำรงชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น
 • กระแสเงินสด คือเงินที่ไหลเข้าและไหลออกจากบัญชีธนาคารของเราในแต่ละช่วงเวลา
 • หนี้สิน คือเงินที่เรายืมจากผู้อื่น
 • ทรัพย์สิน คือสิ่งที่เรามีมูลค่า เช่น บ้าน รถยนต์ เงินฝาก เป็นต้น

การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน คือ การวางแผนการใช้เงินของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ เช่น เป้าหมายเกษียณ เป้าหมายซื้อบ้าน เป็นต้น การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้เรามีเงินใช้อย่างเพียงพอ และมีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต

เคล็ดลับในการวางแผนการเงิน

 • ตั้งเป้าหมายทางการเงิน
 • จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
 • บันทึกค่าใช้จ่าย
 • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • เพิ่มรายได้
 • ลงทุน

สรุป เงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเข้าใจอย่างง่ายๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นฐานเรื่องเงินที่สำคัญ ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด หนี้สิน และทรัพย์สิน การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้เรามีเงินใช้อย่างเพียงพอ และมีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต