ยื่นภาษีออนไลน์

การนำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แทนการยื่นภาษีแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากร

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

 1. เตรียมเอกสารประกอบ เอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นภาษีออนไลน์ ได้แก่
  • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สลิปเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
  • เอกสารแสดงค่าใช้จ่าย เช่น ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 2. สมัครสมาชิก หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและตั้งรหัสผ่าน
 3. เข้าระบบ เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
 4. เลือกแบบฟอร์ม เลือกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ที่ต้องการยื่น
 5. กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 6. แนบเอกสารประกอบ แนบเอกสารประกอบที่เตรียมไว้
 7. ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องอีกครั้ง
 8. ยื่นแบบ กดปุ่ม “ยื่นแบบ” เพื่อยื่นภาษีออนไลน์

ข้อดีของยื่นภาษีออนไลน์

 • สะดวกและรวดเร็ว สามารถยื่นภาษีได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานสรรพากร
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยื่นภาษีแบบกระดาษ
 • ลดความเสี่ยง ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้มีโอกาสสูญหายหรือถูกทำลายน้อยลง

ข้อเสียของยื่นภาษีออนไลน์

 • ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากต้องใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการยื่นภาษี
 • อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง อาจส่งผลให้ถูกปรับภาษี

คำแนะนำในการยื่นภาษีออนไลน์

 • ควรศึกษาคู่มือการยื่นภาษีออนไลน์ให้เข้าใจก่อนเริ่มยื่นภาษี
 • ควรเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • ควรตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องอีกครั้งก่อนยื่นภาษี
 • ควรเก็บหลักฐานการยื่นภาษีไว้เป็นหลักฐาน

การยื่นภาษีออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นภาษีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นภาษี เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้การยื่นภาษีเป็นไปอย่างราบรื่น