A: Asset

A: Asset

ทรัพย์สินคือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ หรือมีแล้วสามารถช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น หรือบรรลุเป้าหมายได้


สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น บ้าน รถ เฟอร์นิเจอร์ หรือเสื้อผ้าของคุณ

นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น เงินออม การลงทุน ทักษะ หรือชื่อเสียง

สินทรัพย์สามารถเป็นได้ทั้งแบบปัจจุบันและแบบถาวรคงที่

สินทรัพย์หมุนเวียนคือสิ่งที่คุณสามารถใช้หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี

สินทรัพย์ถาวรคือสิ่งที่อยู่ได้นานกว่าหนึ่งปีและขายได้ยาก

ให้บริการคำปรึกษาแก่ลูกค้าในราคา 20,000  และรับชำระเป็นเงินสดครึ่งหนึ่ง

เงินสด 10,000

ลูกหนี้ 10,000

รายได้จากการบริการ 20,000

จ่ายเงินสด 12,000 ล่วงหน้าสำหรับกรมธรรม์ประกันหนึ่งปี

เงินประกันจ่ายล่วงหน้า 12,000

เงินสด 12,000

ขายสินค้ามูลค่า 25,000 โดยให้เครดิตแก่ลูกค้า

ลูกหนี้ 25,000

รายได้จากการขาย 25,000

ซื้อคอมพิวเตอร์มูลค่า 18,000 เป็นเงินสด

คอมพิวเตอร์ 18,000

เงินสด 18,000