E: Expenses

ค่าใช้จ่ายคือเงินที่คุณใช้จ่ายในการใช้ชีวิต ใช้เพื่อการดำเนินการใดๆ แล้วเกิดการลดลงของสินทรัพย์ หรือการเกิดขึ้นของหนี้สิน

ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ อาทิเช่น ค่าอาหาร เสื้อผ้า ความบันเทิง การเดินทาง การศึกษา การดูแลสุขภาพ ฯลฯ

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายคือการซื้อสิ่งของต่างๆ มากขึ้น ยกระดับวิถีชีวิตของคุณ

การลดลงของค่าใช้จ่ายคือการซื้อของให้น้อยลง ลดระดับไลฟ์สไตล์ของคุณ

ชำระค่าน้ำเป็นเงินสด 100

ค่าน้ำ 100

เงินสด 100

จ่ายค่าเช่าร้าน 3,000 เป็นเงินสด

ค่าเช่า 3,000

เงินสด 3,000

จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร 1,000 ผ่านการหักบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ดอกเบี้ยจ่าย 1,000

เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน 1,000

คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 500

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 500

ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ 500

ตัดหนี้สูญจำนวน 2,000 จากลูกค้าที่ไม่ชำระเงิน

หนี้สูญ 2,000

ลูกหนี้ 2,000