R: Revenue

รายได้คือเงินที่คุณได้จากการทำงาน การขายสินค้า หรือการให้บริการแก่ผู้อื่น

คุณสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการทำงานเพิ่ม หาลูกค้าใหม่ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

การที่คุณมีรายได้ลดลง อาจเพราะถูกลดเงินเดือน สูญเสียลูกค้า หรือหยุดการผลิต

รับชำระเงินค่าบริการ โดยลูกค้าโอนเข้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ 5,000

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 5,000

รายได้จากการบริการ 5,000

รับรู้รายได้จากการให้บริการ 10,000 จากการที่ได้รับเงินมาแล้วล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า 10,000

รายได้จากการบริการ 10,000

ได้รับเงินบริจาค 10,000 จากผู้มีอุปการคุณเป็นเงินสด

เงินสด 10,000

รายได้จากการรับบริจาค 10,000

ได้รับเงินค่าคอมมิชชั่น 3,000 เป็นเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 3,000

รายได้ค่าคอมมิชชั่น 3,000